dam choi

9 Tháng Mười Một, 2021

BTC Organic (Xô 18 lít)

Ra Rễ Cực Mạnh, Cứng Cây, Đâm Chồi Khoẻ, Lá Xanh Dày, Trái To Đẹp Nặng Ký
25 Tháng Mười Một, 2017

BTC PowerMax (Xô 22kg)

Nguồn Năng Lượng Cực Đại
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23Kg)

Siêu Tăng Trưởng – Siêu Dinh Dưỡng  
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi Lượng Xanh Cây (Gói 1Kg)

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu