tot re

24 Tháng Mười Một, 2017

BTC TRICHO 3 TỶ (Hộp 1Kg, Gói 1kg)

Tốt Rễ Xanh Cây – Thấy Ngay Hiệu Lực,
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Đồng Kẽm OxySunphat (Gói 1kg)

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi lượng Root (Gói 1kg và 100gr)

Rễ Bung Trắng Xóa – Củ To Chắc Nịch
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi Lượng Xanh Cây (Gói 1Kg)

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu