bung dot

19 Tháng Một, 2022

BTC Naganik (Chai 500ml)

Ra Rễ Mạnh, Nảy Mầm, Bật Chồi, Nhiều Hoa,  Tăng Đậu Trái, Neo Trái, Lên Màu Đẹp, Phì Trái, Chắc Trái, Nặng Ký
19 Tháng Một, 2022

BTC Vua 5-8-5 (Chai 1 lít)

Đâm Chồi Mạnh, Kéo Đọt Nhanh, Xanh Dày Lá, Phục Hồi Cây, Bung Rễ Nhiều
4 Tháng Năm, 2021

BTC Dưỡng Mai (1 lít & 500ml)

Mập Thân – Bung Đọt, Dưỡng Lá Rễ, Dưỡng Thân Cành, Xanh Dày Lá
14 Tháng Tư, 2021

BTC Xô S400 (22kg)

Tăng Năng Suất, Chất Lượng Nông Sản Vượt Trội
14 Tháng Tư, 2021

BTC Xô Mai (5kg)

Nở Hoành – Lên Đế, Tai To – Chi Khoẻ, Xanh Dày Lá, Mập Thân – Mập Đọt
20 Tháng Mười Một, 2017

BTC Bung Đọt Đẻ Nhánh (Chai 500ml)

Mầm Lá Nhú Đồng Loạt – Cây Bung Đọt Dễ Dàng
15 Tháng Mười Một, 2017

BTC Bung Đọt Đẻ Nhánh Rau Màu (Chai 100ml)

Mầm Lá Nhú Đồng Loạt – Cây Bung Đọt Dễ Dàng